"Dział Projektów Europejskich poszukuje trenerów do przeprowadzenia szkoleń/warsztatów"

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dział Projektów Europejskich poszukuje firm szkoleniowych do przeprowadzenia warsztatów.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

NIP: 851-020-80-05

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 12 sześciogodzinnych szkoleń dla 25 osobowych grup studentów. Szkolenia obejmują następujące tematy:

 

Runda jesienno zimowa

 

 

 

Termin

Tematy Szkoleń

1

6 października 2011

Profesjonalna obsługa klienta – 6h

2

13 października 2011

Negocjacje w biznesie – 6h

3

20 października 2011

Trening Asertywności i kontrola emocji – 6h

4

27 października 2011

Efektywne zarządzanie czasem – 6h

5

3 listopada

2011

Sztuka autoprezentacji – 6h

6

8 listopada

2011

Marketing internetowy – 6h

7

17 listopada

2011

Sztuka wystąpień publicznych – 6h

8

22 listopada

2011

Jak założyć własną firmę – 6h

9

25 listopada

2011

CV, list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna – 6h

10

1 grudnia

2011

Techniki radzenia sobie ze stresem – 6h

11

8 grudnia

2011

Prawo pracy – 6h

12

15 grudnia

2011

Profesjonalna obsługa klienta – 6h

 

Organizatorem szkoleń jest Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Dopuszcza się możliwość składania jednej łącznej oferty na przeprowadzenie kilku szkoleń.

 

Szkolenia powinny mieć formę warsztatów.

 

Kryteria minimalne jakie musi spełniać trener/firma:

 

 

L.p.

Trener/zespół trenerów

Firma szkoleniowa

1.

Wykształcenie wyższe

Firma prowadząca działalność szkoleniową

2.

Ukończone kursy lub studia podyplomowe kwalifikujące do pracy jako trener /szkoleniowiec /doradca zawodowy. Osoba musi posiadać min. 150h doświadczenia zawodowego jako trener /szkoleniowiec /doradca zawodowy

Zatrudnianie/zatrudnienie osób, kompetentnych do przeprowadzenia powyższych szkoleń.

3.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamych lub podobnych tematach.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tożsamych lub podobnych tematach.

 

 

III. MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI

 

Szczecin – dokładne miejsce szkolenia zostanie wskazane po wyłonieniu trenerów/firm szkoleniowych.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

 

Oferta musi zawierać:

  1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z krótkim opisem poruszanych zagadnień,
  2. Kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie kryteriów minimalnych - (m.in. dyplomy, certyfikaty, rekomendacje, oświadczenia o zatrudnianiu osób, które mają odpowiednie kompetencje do przeprowadzenia szkoleń itp.).

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Etap I:

Ocenie podlegają wszystkie złożone oferty. Ocena formalna ma na celu odrzucenie niekompletnych, nieprawidłowych lub złożonych po terminie ofert. Przewiduje się termin 2 dni roboczych na uzupełnienie ofert.

Uzupełnieniu nie podlega formularz ofertowy.

 

Etap II:

Stworzenie listy rankingowej z ofert zaakceptowanych w I etapie wg następujących kryteriów:

  1. Cena oferty,
  2. Doświadczenie oferenta (przeprowadzona liczba h szkoleń),
  3. Kompleksowość oferty.

 

Etap III

Przyjęcie ofert lub negocjacje cenowe z oferentami wg. listy rankingowej etapu II.

 

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty można składać osobiście, faksem na numer 91/444-11-49, pocztą elektroniczną: liderprzyszlosci@univ.szczecin.pl, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres: Dział Projektów Europejskich al. Papieża Jana Pawła II 31, pok. 313, 70-453 Szczecin.

 

Oferty można składać od 16 sierpnia do 2 września 2011 r do godziny 14:00

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu pod numerem telefonu 91/444-11-42

 

 

Załącznik nr 1                                                                                                                                    ………………………………

Miejscowość, dnia

OFERTA

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe przedmiotem, którego jest świadczenie usługi szkoleniowej podczas szkoleń organizowanych przez

Akademickie Biuro Karier w ramach projektu „UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – Lider przyszłości”

 

Specyfikacja oferty:

 

 

Termin

Tematy Szkoleń

Przeprowadzę

Szkolenie z:

1

6 października 2011

Profesjonalna obsługa klienta – 6h

 

 

 

 

 

2

13 października 2011

Negocjacje w biznesie – 6h

 

 

 

 

 

3

20 października 2011

Trening Asertywności i kontrola emocji – 6h

 

 

 

 

 

4

27 października 2011

Efektywne zarządzanie czasem – 6h

 

 

 

 

 

5

3 listopada

2011

Sztuka autoprezentacji – 6h

 

 

 

 

 

6

8 listopada

2011

Marketing internetowy – 6h

 

 

 

 

 

7

17 listopada

2011

Sztuka wystąpień publicznych – 6h

 

 

 

 

 

 

8

22 listopada

2011

Jak założyć własną firmę – 6h

 

 

 

 

 

 

9

25 listopada

2011

CV, list motywacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna – 6h

 

 

 

 

 

 

10

1 grudnia

2011

Techniki radzenia sobie ze stresem – 6h

 

 

 

 

 

 

11

8 grudnia

2011

Prawo pracy – 6h

 

 

 

 

 

 

12

15 grudnia

2011

Profesjonalna obsługa klienta – 6h

 

 

 

 

 

 

         

 

Oferent odpowiada m.in. za:

  1. Opracowanie konspektu zajęć,
  2. Opracowanie materiałów dydaktycznych,
  3. Przeprowadzenie zajęć,
  4. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć.

 

Dane oferenta:

 

Imię i Nazwisko/nazwa firmy: …………………………………………..,

 

W przypadku firmy osoba do kontaktu: ……………………………….,

 

Tel.: ………………………………………………………………………,

 

Fax: ……………………………………………………………………….,

 

e-mail: ……………………………………………………………………..

 

…………………………………………

podpis oferenta lub osoby reprezentującej