Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/6.2/11 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego nr 1/6.2/11 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Uniwersytet Szczeciński na podstawie art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) z późniejszymi zmianami, ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu.

Celem projektu będzie promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia..

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o uzgodnioną z Uniwersytetem Szczecińskim koncepcję realizacji projektu;
- przeprowadzenie rekrutacji do projektu wśród osób ze wskazanej we wniosku grupy docelowej;
- współpraca przy obsłudze logistyczno-organizacyjnej projektu;
- opracowanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji;

Wymagania wobec Partnera:
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFS - minimum jedną osobą,
która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego przez uczelnię publiczną ze środków EFS o wartości minimum 5 milionów złotych, a przygotowany wniosek otrzymał dofinansowanie;
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami współfinansowanymi ze środków EFS realizowanymi przez uczelnię publiczną - minimum jedną osobą, która pełniła funkcje kierownika projektu współfinansowanego ze środków EFS o wartości minimum 5 milionów złotych;
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS realizowanych przez uczelnię publiczną - minimum jeden pracownik, który prowadził rekrutację w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, o ilości uczestników minimum 200 osób;
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie w prowadzeniu obsługi logistycznej w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS - minimum jedna osoba, która prowadziła obsługę logistyczną w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS o ilości uczestników minimum 200 osób;
- wyrażanie zgody na ścisłą współpracę z Uniwersytetem Szczecińskim w trakcie przygotowania i realizacji projektu.
- dysponuje kadrą mającą doświadczenie we współpracy z dużą uczelnią publiczną  (zatrudniającą powyżej 1000 osób) przy realizacji Partnerskich projektów współfinansowanych ze środków EFS - minimum jedna osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w realizacji projektu/ów Partnerskiego/ich realizowanych przez duża uczelnię publiczną,
- dysponuje doświadczeniem w realizacji staży i/lub praktyk zawodowych,
- wyraża gotowość do uczestnictwa personelu w każdym etapie przygotowania i realizacji projektu w wymiarze czasu wskazanym przez Lidera.

Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:
- być sporządzone w języku polskim;
- zawierać dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna);
- zawierać opis proponowanej koncepcji realizacji projektu wraz ze szczegółowym harmonogramem i budżetem projektu;
- zawierać propozycję wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa,
- Partner może złożyć tylko jedną ofertę współpracy.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących;
- sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów) za 2010 rok (lub pełen rok obrotowy);
- aktualny statut podmiotu w przypadku posiadania statutu,
- pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych, ani wobec innych podmiotów;
- pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą
podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji podmiotu wskazane
w dokumentach);
- oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą, która
przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFS o wartości
minimum 5 milionów złotych, a przygotowany wniosek otrzymał
dofinansowanie;
- oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą, która pełniła
funkcje kierownika projektu współfinansowanego ze środków EFS o wartości
minimum 5 milionów złotych;
- oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą, która
prowadziła rekrutację w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS o ilości uczestników minimum 200 osób;
- oświadczenie o dysponowaniu minimum jedną osobą, która
prowadziła obsługę logistyczną w ramach projektu współfinansowanego ze
środków EFS o ilości uczestników minimum 200 osób;

Przy wyborze partnera oceniane będą:
- zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
- współpraca z Uniwersytetem w przygotowaniu projektu w zakresie przewidzianym dla Partnera;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze;
- proponowana koncepcja realizacji projektu wraz ze szczegółowym harmonogramem i budżetem projektu;
- propozycja wkładu Partnera w realizację celu partnerstwa.

Termin składania ofert - 31 sierpnia 2011 roku, do godz. 12.00 / liczy się data i godzina wpływu oferty/.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs otwarty na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Ofertę należy złożyć osobiście pod adresem:
Uniwersytet Szczeciński, Al. Papieża Jana Pawła II 31, Dział Projektów Europejskich.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu (91) 444 10 19 lub drogą elektroniczną pod adresem: projekty@univ.szczecin.pl