Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-004/16 (projekt realizowany w ramach Common Framework Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.