W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Psycholog

Wersja strony w formacie XML

Oferta pracy w ramach projektu:
„MAXImUS dostępności”  POWR.03.05.00-00-A031/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 Uniwersytet Szczeciński poszukuje pracownika na stanowisko: psycholog

WYMIAR ETATU: 1 etat (umowa na czas określony)

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Uniwersytet Szczeciński, Dział ds. osób niepełnosprawnych

Ul. Kordeckiego 15/05, 71-066 Szczecin


OPIS ZADAŃ:

 • prowadzenie spotkań w ramach  wsparcia psychologicznego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, objętych wsparciem Działu ds. osób niepełnosprawnych
 • wypracowanie systemu wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, pozwalającego na wprowadzenie rozwiązań i procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu wsparcia psychologii i komunikacji interpersonalnej dla kadry dydaktycznej i studentów

-   inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym w obszarze wsparcia psychologicznego w Uczelni


WYMAGANE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • staż pracy: minimum 6 lat doświadczenia w realizacji poradnictwa psychologicznego
 •  dodatkowe kwalifikacje w postaci ukończonych kursów i szkoleń dot. dodatkowych form wsparcia psychologicznego
 • znajomości technik wsparcia w oparciu o psychoterapię systemową indywidualną
 • umiejętność przeprowadzania procesu interwencji kryzysowej
 • znajomość specyfiki środowiska i uwarunkowań problemowych w zakresie prowadzenia wsparcia w środowisku osób z niepełnosprawnością
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia terapii wśród studentów i doktorantów z niepełnosprawnością
 • zdolności organizacyjne w zakresie planowania procesu wsparcia psychologicznego
 • mile widziane będzie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • podpisana Klauzula informacyjna (załącznik nr 1).


TERMIN  I FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej

do dnia  22 marca 2021 r. do godz. 15.00 przesyłając na adres e-mail justyna.markiton@usz.edu.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać : psycholog

Aplikacje, które wpłyną po ww. terminie, przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami ,których oferty będą w największym stopniu spełniać wymagania formalne. Uczelnia zastrzega sobie prawo pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.


Załącznik nr 1

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dla kandydata biorącego udział w rekrutacji na stanowisko psycholog w ramach projektu „MAXImUS dostępności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Szczeciński z siedzibą
w (70-453) Szczecin, przy ul. Al. Papieża Jana Pawła II 22a.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (91) 444 1034 lub adresem e-mail: anna.giedrys@usz.edu.pl. Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko psycholog w Dziale ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkól wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

4) Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5) Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju pełniącemu funkcję instytucji nadzorującej i kontrolującej realizację projektu

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony
w tych przepisach.

9) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

 1. a) prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych –
  w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.Z treścią klauzuli zapoznałam/em się:………………………………………………..

(data i podpis kandydata)


 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane