W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Uniwersytet Szczeciński

al. Papieża Jana Pawła II 22a

70-453 Szczecin

rektorat@usz.edu.pl


Tel.: +48 91 444 1172
Fax: +48 91 444 1174

Kierownik Sekcji ds. Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński zatrudni na stanowisko: Kierownika Sekcji ds. Kształcenia


Wymiar etatu: pełen etat

Miejsce pracy: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.Niezbędne wymagania minimalne:

- wykształcenie minimum wyższe magisterskie;

- staż pracy min. 8 lat;

- dobra znajomość obsługi komputera oraz programów pakietu MS Office;

- komunikatywna znajomość języka obcego (preferowana znajomość języka angielskiego);

- umiejętność pracy z wykorzystaniem systemów informatycznych;

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

- bardzo dobra organizacja pracy własnej;

- wysokie umiejętności interpersonalneWymagania dodatkowe:

- samodzielność i dokładność w działaniu;

- odpowiedzialność za powierzone zadania;

- umiejętność pracy pod presją czasu;

- umiejętność komunikacji i współpracy;

- zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

 Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1) obsługa administracyjna dziekana wydziału, w tym dziekana wydziału utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a Statutu, a w szczególności:

a) prowadzenie bieżących spraw,

b) przyjmowanie, ewidencja i ekspedycja korespondencji,

c) opracowywanie zleconej korespondencji,

d) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

e) przygotowywanie cząstkowych oraz końcowych sprawozdań z działalności dydaktycznej wydziału, opracowywanie materiałów analitycznych,

f) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów prawnych,

g) prowadzenie obsługi administracyjnej czynności należących do dziekana wydziału, w tym dziekana wydziału utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a Statutu, w zakresie postępowań nostryfikacyjnych dotyczących dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie,

h) kompletowanie aktów normatywnych i innych dokumentów związanych z organizacją wydziału,

i) przygotowywanie aktualizacji informacji dotyczących kształcenia umieszczanych na stronie internetowej wydziału;

2) obsługa posiedzeń rady dydaktycznej wydziału albo rady naukowej wydziału utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a Statutu w zakresie spraw dotyczących kształcenia, w szczególności:

a) obsługa sekretarska,

b) przygotowanie materiałów, w tym projektów uchwał,

c) sporządzanie wykazów tematów prac dyplomowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem tematów prac dyplomowych, a także wprowadzanie tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez radę dydaktyczną,

d) sporządzanie protokołów,

e) prowadzenie kompletnej dokumentacji.

3) współpraca z zastępcą dyrektora instytutu ds. kształcenia albo z właściwym prodziekanem powołanym na zasadach określonych w § 93a ust. 2 Statutu;

4) współpraca z zespołami kierunków oraz opiekunami roku;

5) nadzór na wydrukiem list seminarzystów przyporządkowanych do poszczególnych promotorów;

6) nadzór nad obsługą zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie kształcenia, w szczególności w zakresie:

a) tworzenia planu studiów w systemie informatycznym (przedmioty, liczba godzin, prowadzący),

b) przypisywania prowadzących do zajęć, przydziały czynności,

c) nadzór nad prawidłowością wprowadzania danych dotyczących programów studiów na poziomie wydziałowym,

7) nadzór nad kompletowaniem wymaganej dokumentacji dotyczącej programów studiów oraz jej ocena formalna,

8) wspomaganie prac nad programami studiów odpłatnych form kształcenia, z wyłączeniem studiów podyplomowych,

9) nadzór nad układaniem rozkładów zajęć oraz prowadzenie ewidencji rozkładów zajęć zaakceptowanych przez samorząd studencki,

10) nadzór nad przygotowywaniem wykazu konsultacji pracowników oraz tygodniowych rozkładów zajęć,

11) nadzór nad przygotowywaniem harmonogramu korzystania z pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych,

12) nadzór nad ustalaniem organizacji roku akademickiego dla studiów niestacjonarnych,

13) nadzór nad analizowaniem planów organizacji zajęć dydaktycznych pod względem ich zgodności z programami i przepisami prawa,

14) nadzór nad monitorowaniem i prowadzeniem ewidencji odwołanych, odpracowanych i przeniesionych zajęć dydaktycznych,

15) nadzór nad przygotowaniem harmonogramów sesji egzaminacyjnej,

16) nadzór nad sporządzaniem listy przedmiotów fakultatywnych, modułów i tematów wykładów do wyboru,

17) nadzór nad sporządzaniem na potrzeby innych samodzielnych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych Uczelni wykazu realizowanych w danym roku akademickim specjalności, modułów, fakultetów, wykładów monograficznych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego,

18) nadzór nad sporządzaniem na potrzeby ACKJ wykazu lektoratów realizowanych w danym roku akademickim,

19) nadzór nad sporządzaniem i opracowywaniem planów pracy na dany rok akademicki, w tym w zakresie:

a) sporządzania indywidualnych przydziałów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,

b) składania zamówień na zajęcia dydaktyczne, potwierdzanie wykonania zamówień,

c) rozliczanie z wykonania indywidualnego przydziału zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,

d) pomocy w sporządzaniu oraz kompletowanie sprawozdań nauczycieli akademickich z wykonanych zajęć w danym roku akademickim,

e) sporządzania i ewidencjonowania umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, umów na świadczenie usług edukacyjnych, przygotowywanie rachunków oraz sprawozdań do umów,

f) sporządzania listy należności za godziny ponadwymiarowe zrealizowane przez nauczycieli akademickich,

20) nadzór nad przygotowywaniem wykazu osób upoważnionych do prowadzenia wykładów i przeprowadzania egzaminów,

21) nadzór nad sporządzaniem planów hospitacji zajęć i archiwizowaniem sprawozdań z hospitacji,

22) współpraca z SD US w zakresie zadań Sekcji,

23) przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wizytacji oraz wsparcie przy sporządzaniu raportu dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

24) wsparcie organizacyjne i merytoryczne w zakresie współpracy dziekana wydziału, w tym dziekana wydziału utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a Statutu, z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

25) współdziałanie z dziekanem wydziału, w tym dziekanem wydziału utworzonego na zasadach określonych w § 36 ust. 3a Statutu, w zakresie prawidłowej organizacji i realizacji procesu kształcenia na studiach podyplomowych,

26) przygotowywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia do archiwizacji,

27) wsparcie w organizacji uroczystości oraz wydarzeń wydziałowych,

28) współorganizowanie z właściwą sekcją ds. studenckich zapisów na seminaria, specjalności i przedmioty do wyboru w systemie elektronicznym Uczelni;

29) koordynowanie i obsługa programu EZD w ramach sekcji;

30) wykonywanie obowiązków wynikających z Regulaminu pracy oraz innych wewnętrznych aktów prawnych;

31) wykonywanie innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem;

32) wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika;

33) zastępowanie współpracowników w razie ich nieobecności.Niezbędne dokumenty konkursowe:

- CV;

- list motywacyjny;

- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

- kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach, uprawnieniach i kwalifikacjach;

- zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko specjalisty w Sekcji ds. Nauki złożoną na formularzu dostępnym do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/ pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna Powyższe dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail: henryka.kosciow@usz.edu.pl w terminie do dnia 14 listopada 2022 r. z dopiskiem w temacie wiadomości mailowej: „Nabór – Kierownik Sekcji ds. Kształcenia”

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Tag

Powiadom znajomego