W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Szczeciński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Uniwersytet Szczeciński.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Markitoń. Kontakt: justyna.markiton@usz.edu.pl, tel. (91) 444 3870. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Uniwersytet Szczeciński odpowiada Justyna Markitoń, justyna.markiton@usz.edu.pl, tel.(91) 444 3870.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 38, w tym budynki, w których zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 15.

We wszystkich budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego zapewniona jest jest informacja nt. rozkładu pomieszczeń (co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy).

Do budynków Uniwersytetu Szczecińskiego dopuszczony jest wstęp osób korzystających z psa asystującego.

Uniwersytet Szczecińskie nie zapewnia możliwości samodzielnej ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

Komentarze i wyjaśnienia:

Liczba niedostępnych budynków pod względem barier architektonicznych poziomych i pionowych (w przestrzeniach komunikacyjnych ) wynika z faktu całkowitego braku wind – we wskazanej części budynków lub w pozostałych budynkach istnieją windy i platformy schodowe pozwalające dostać się jedynie na zasadnicze poziomy budynków. Do 2023 r. zaplanowano montaż nowych wind, platform w niektórych budynkach należących do US, które wpłyną na zwiększenie dostępności architektonicznej budynków. Zwiększenie dostępności zaplanowane jest w ramach realizacji projektu „MAXImUS dostępności".

Ponadto władze uczelni powołując Koordynatora ds. dostępności wdrożą plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zaplanowano wypracowanie i wdrożenie procedur ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup krzesełek i przeszkolenie pracowników ze środowiska akademickiego.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego